การบริหารจัดการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564


ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)


1.2 และ 1.3 เป็นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
** บริษัท มีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จำนวน 6,338,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05%
** สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีทั้งสิ้น 81,265,363 หุ้น (ข้อ 1) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.33


 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited