444
222
333
111
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 จากการรวมตัวของวิศวกร และสถาปนิกที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ประกอบด้วย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภทที่มีลูกค้าทั้งจากภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัย ความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูงจนถึงโครงการ ขนาดกลางและเล็กที่ต้อง ดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพและ พัฒนา องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็น หัวใจสำคัญ ตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นใน ด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพงบประมาณที่เหมาะสม และการดำเนินงานที่ตรง ต่อเวลานอกจากนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มิอาจ ละเลยได้ตามกรอบ ของนโยบายบริษัท
 

ข่าวสารและกิจกรรมRead all

28 ตุลาคม 2557

PRE-BUILT PLC Contract Appointment Ceremony

อัพเดทราคาหุ้น

ถาม-ตอบ นักลงทุนRead all

Q : Opportunity Day Quarter 2/2013 5 August – 12 September 2013
A : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา16:15 - 17:30 SLOT 5 1101 Room (11st fl.) at The Stock Exchange of Thailand