Pre-Built Public Company Limited

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

นายวิโรจน์  เจริญตรา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
                ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ 3,755.40 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.813 บาท/หุ้น โดยเมื่อรวมรายได้ของบริษัทในเครือแล้ว ทำให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,295.43 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นตามงบรวม 0.881 บาท/หุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.80 บาท/หุ้น ซึ่งเกินกว่านโยบายปันผลของบริษัทฯ โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
                 สำหรับในปี 2563 โดยสถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่เคยคาดการณ์ มีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกอย่างรวดเร็วนับจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างมาก  หลายประเทศที่มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งแรกของปี นอกจากนี้ภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นจากความผันผวนของตลาดเงินและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก     ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีโอกาสหดตัว เนื่องจากมีหลายปัจจัยรุมเร้า ได้แก่การหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและภาคส่งออกซึ่งจะส่งผลให้รายได้และการจ้างงานของแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมลดต่ำลง
แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อพิจารณาจากงานในมือของบริษัทฯ (Backlog) ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจผลิตผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ รวมไปถึงผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    บริษัทฯ จะยังมีรายได้ ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และน่าจะยังทำกำไรได้ดี รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้  ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา    ปัจจุบันการบริหารงานด้านกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญ  ดังนั้นในปีนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารเงินสด  ด้วยเชื่อว่าการมีเงินสดที่เพียงพอจะทำให้บริษัทฯได้เปรียบในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้
                สุดท้ายนี้ผมและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผมและฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งผมจะนำพาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นตลอดไป

                                                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                                 
(นายวิโรจน์  เจริญตรา)
กรรมการผู้จัดการ
26 มีนาคม 2563