รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 14 กรกฎาคม  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64070095 13/08/2564      
NO.64070096 13/08/2564      
NO.64070097 13/08/2564      
NO.64070098   12/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070099  12/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070100 10/09/2564      
NO.64070101 13/08/2564      
NO.64070102 13/8/2564      
NO.64070103 13/08/2564      
NO.64070104 13/08/2564      
NO.64070105 12/07/2564 ติดต่อคุณนุ้ยและคุณก้อย  สอบถามเรื่องวันครบกำหนดรับเช็ค     
NO.64070106 10/9/2564      
NO.64070107 13/08/2564      
NO.64070108 13/8/2564      
NO.64070109 13/08/2564 ใบรายงานปฏิบัติงานเลขที่ 30706,30715,30983  ลงจำนวนคิวไม่ถูกต้องไม่ตรงตามใบรับมอบงานบริการ , เลขที่ 640617-10  ไม่มีใบรับมอบงานบริการ    
NO.64070110 13/8/2564      
NO.64070111 13/08/2564      
NO.64070112 10/9/2564      
NO.64070113 27/8/2564      
NO.64070114 13/08/2564      
NO.64070115 13/08/2564      
NO.64070116 27/08/2564      
NO.64070117 27/08/2564      
NO.64070118 15/10/2564      
NO.64070119 13/8/2564      
NO.64070120 15/10/2564      
NO.64070121 13/08/2564      
NO.64070122   ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64070123 13/08/2564      
NO.64070124 13/08/2564      
NO.64070125 30/07/2564      
NO.64070126 13/08/2564      
NO.64070127 13/08/2564      
NO.64070128   13/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070129 13/08/2564      
NO.64070130 13/08/2564      
NO.64070131 10/9/2564      
NO.64070132 10/9/2564      
NO.64070133 13/08/2564      
NO.64070134 13/8/2564      
NO.64070135 10/9/2564      
NO.64070136 13/08/2564      
NO.64070137 13/08/2564      
NO.64070138 13/08/2564 เลขที่ IS6406825  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณสุทธิชา นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/7/64  
NO.64070139     เลขที่ 19-001 ใบกำกับภาษีระบุยอดไม่ถูกต้อง    
NO.64070140 13/08/2564      
NO.64070141 13/08/2564      
NO.64070142 13/08/2564      
NO.64070143 15/10/2564      
NO.64070144 10/9/2564      
NO.64070145 10/09/2564      
NO.64070146 13/08/2564      
NO.64070147 13/08/2564      
NO.64070148 13/08/2564      
NO.64070149 13/8/2564      
NO.64070150 27/8/2564      
NO.64070151 10/9/2564      
NO.64070152 15/10/2564      
NO.64070153 13/8/2564      
NO.64070154 15/10/2564      
NO.64070155 15/10/2564      
NO.64070156 13/8/2564      
NO.64070157 15/10/2564      
NO.64070158 13/08/2564      
NO.64070159 10/09/2564      
NO.64070160 13/8/2564      
NO.64070161 13/8/2564      
NO.64070162 13/8/2564      
NO.64070163 10/9/2564      
NO.64070164 13/08/2564      
NO.64070165 13/08/2564      
NO.64070166 13/08/2564      
NO.64070167 27/08/2564      
NO.64070168 15/10/2564      
NO.64070169   14/07/2564    สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070170  14/07/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070171  14/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070172 13/08/2564      
NO.64070173 13/08/2564      
NO.64070174 13/8/2564      
NO.64070175 10/9/2564      
NO.64070176 13/08/2564      
NO.64070177 10/09/2564      
NO.64070178 13/08/2564      
NO.64070179 10/09/2564