รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 7 กรกฎาคม  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64070001 13/08/2564      
NO.64070002 10/9/2564      
NO.64070003 10/09/2564      
NO.64070004 15/10/2564      
NO.64070005 10/9/2564      
NO.64070006 10/9/2564      
NO.64070007 10/09/2564      
NO.64070008   5/07/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070009 13/08/2564      
NO.64070010  5/07/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070011   5/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070012 13/08/2564      
NO.64070013 13/08/2564      
NO.64070014   5/07/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070015 15/10/2564      
NO.64070016 10/9/2564      
NO.64070017 10/9/2564 เลขที่ BI-0000030455  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 12/7/64  
NO.64070018 13/08/2564      
NO.64070019 13/08/2564      
NO.64070020 27/8/2564      
NO.64070021 30/7/2564      
NO.64070022 13/8/2564      
NO.64070023 10/9/2564      
NO.64070024 15/10/2564      
NO.64070025 15/10/2564      
NO.64070026   5/07/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070027 13/08/2564      
NO.64070028 10/09/2564      
NO.64070029 13/08/2564      
NO.64070030 13/08/2564      
NO.64070031   คุณธวัตชัย  นำเอกสารกลับไปแก้ไข    
NO.64070032 13/8/2564      
NO.64070033 13/08/2564      
NO.64070034 13/08/2564      
NO.64070035 15/10/2564      
NO.64070036 27/8/2564      
NO.64070037 13/8/2564      
NO.64070038 10/09/2564      
NO.64070039 10/09/2564      
NO.64070040 10/09/2564      
NO.64070041 10/09/2564      
NO.64070042 13/08/2564      
NO.64070043 10/9/2564      
NO.64070044 10/9/2564      
NO.64070045 13/08/2564      
NO.64070046 13/08/2564      
NO.64070047 27/8/2564      
NO.64070048 10/9/2564      
NO.64070049 13/08/2564      
NO.64070050 13/08/2564      
NO.64070051 10/9/2564      
NO.64070052 13/08/2564      
NO.64070053 13/08/2564      
NO.64070054   6/07/2564  สอบถามวันรับเช็ค  ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070055 13/8/2564      
NO.64070056 13/08/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงิน    
NO.64070057 10/09/2564      
NO.64070058 27/08/2564      
NO.64070059 13/08/2564      
NO.64070060 27/08/2564      
NO.64070061 13/08/2564      
NO.64070062 13/8/2564      
NO.64070063 13/8/2564      
NO.64070064 10/09/2564      
NO.64070065 15/10/2564      
NO.64070066 10/9/2564      
NO.64070067 13/08/2564      
NO.64070068 13/08/2564      
NO.64070069 10/9/2564      
NO.64070070 15/10/2564      
NO.64070071 13/08/2564      
NO.64070072 13/08/2564      
NO.64070073 10/09/2564      
NO.64070074 13/08/2564      
NO.64070075 10/09/2564      
NO.64070076 10/9/2564      
NO.64070077 10/09/2564      
NO.64070078 13/08/2564      
NO.64070079 15/10/2564 เลขที่ BI0048989 ใบกำกับภาษีออกชื่อและที่อยู่ผิดบริษัท , รับบัตรวางบิลเพิ่ม    
NO.64070080   7/07/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64070081 10/9/2564      
NO.64070082 13/08/2564      
NO.64070083 13/08/2564      
NO.64070084 10/9/2564      
NO.64070085 10/9/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับบัตรวางบิลเพิ่ม    
NO.64070086 15/10/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงิน    
NO.64070087 13/08/2564      
NO.64070088 10/9/2564      
NO.64070089 13/08/2564      
NO.64070090 15/10/2564      
NO.64070091 10/09/2564      
NO.64070092 27/8/2564      
NO.64070093 10/09/2564      
NO.64070094 15/10/2564