รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64060387 27/8/2564      
NO.64060489 27/08/2564      
NO.64060490 27/08/2564      
NO.64060490   24/09/2564      
NO.64060491   เลขที่ DR6406000219  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า    
NO.64060492   เลขที่ 0012535 , 0012543  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณวิเชียรแก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 6/7/2564  
NO.64060493 28/06/2564      
NO.64060494   เลขที่ 6406-002  ห้ามแก้ไขวันที่ออกใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/7/2564  
NO.64060495 27/08/2564      
NO.64060496 30/07/2564      
NO.64060497 30/07/2564      
NO.64060498 13/08/2564      
NO.64060499   ยกเลิก    
NO.64060500 30/7/2564      
NO.64060501 27/8/2564      
NO.64060502 27/08/2564      
NO.64060503 30/07/2564      
NO.64060504 30/07/2564      
NO.64060505 27/08/2564      
NO.64060506 30/7/2564      
NO.64060507 30/07/2564      
NO.64060508 13/08/2564      
NO.64060509 16/7/2564 64060509    
NO.64060510 30/7/2564      
NO.64060511 27/08/2564      
NO.64060512 13/8/2564      
NO.64060513 30/7/2564      
NO.64060514 27/08/2564      
NO.64060515 30/7/2564 เลขที่ 7401213063  เลขมิเตอร์ครั้งก่อนไม่ตรงใบกำกับภาษี    
NO.64060516 27/8/2564      
NO.64060517 30/07/2564      
NO.64060518 24/9/2564      
NO.64060519 13/8/2564      
NO.64060520 27/08/2564      
NO.64060521 27/8/2564      
NO.64060522 24/9/2564      
NO.64060523 24/9/2564      
NO.64060524 27/8/2564      
NO.64060525 30/07/2564      
NO.64060526 30/7/2564      
NO.64060527 30/7/2564      
NO.64060528 27/08/2564      
NO.64060529 30/07/2564      
NO.64060530 27/8/2564 เลขที่ BI0013940  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณสรวิทย์ นำเอกสารกลับแก้ไข 6/7/2564  
NO.64060531 27/8/2564 เลขที่ 6406-00556  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า-ผู้ส่งสินค้าในใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/7/2564  
NO.64060532 30/07/2564      
NO.64060533 30/07/2564      
NO.64060534 13/08/2564      
NO.64060535 30/07/2564      
NO.64060536   29/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060537   29/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณ นุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060538 24/09/2564      
NO.64060539 30/07/2564      
NO.64060540 10/9/2564      
NO.64060541 27/08/2564      
NO.64060542 24/09/2564      
NO.64060543 13/08/2564      
NO.64060544 30/07/2564      
NO.64060545 30/07/2564      
NO.64060546 30/7/2564      
NO.64060547 30/07/2564      
NO.64060548 30/07/2564      
NO.64060549 30/07/2564      
NO.64060550 27/08/2564      
NO.64060551 27/8/2564      
NO.64060552  30/07/2564   ยกเลิกเนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อยให้ติดต่อคุณนิวหน้างาน คุณวีรวัฒน์นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/7/21  
NO.64060553   29/06/2564   สอบถามวันที่รับเช้ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060554 30/07/2564 เลขที่ 6406-015,016  ใบส่งสินค้าต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน แจ้งคุณจินทราบ 9/5/2564  
NO.64060555 27/8/2564      
NO.64060556 30/07/2564      
NO.64060557 30/07/2564      
NO.64060558 27/8/2564      
NO.64060559 30/07/2564      
NO.64060560 13/8/2564      
NO.64060561  29/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060562 16/07/2564 เลขที่ 23652 ที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ ไม่ถูกต้อง    
NO.64060563 30/7/2564      
NO.64060564 30/07/2564      
NO.64060565 30/07/2564      
NO.64060566 27/08/2564      
NO.64060567 30/07/2564      
NO.64060568 27/08/2564      
NO.64060569 27/08/2564      
NO.64060570 24/9/2564      
NO.64060571 27/8/2564 เลขที่ 2106INVBK0398  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณภาคภูมินำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/7/2564  
NO.64060572 30/7/2564      
NO.64060573 27/08/2564      
NO.64060574 13/08/2564      
NO.64060575 30/07/2564      
NO.64060576 27/8/2564      
NO.64060577 30/07/2564      
NO.64060578 27/08/2564      
NO.64060579 27/08/2564      
NO.64060580 30/7/2564      
NO.64060581 24/09/2564      
NO.64060582   เลขที่ 64/0630/001  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณเฉลิมขวัญนำเอกสารมาวางบิลใหม่ 6/7/2564  
NO.64060583 27/08/2564      
NO.64060584 10/9/2564 เลขที่ 63-07-025/2  ไม่มีต้นฉบับใบส่งผลงาน ร้านค้านำเอกสารมาฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/7/2564 เริ่มนับเครดิตรอบ 14/7/2564  
NO.64060585 30/06/2564      
NO.64060586   30/06/2564 สอบถามวันรับเช็ค  ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060587 30/07/2564      
NO.64060588 27/8/2564      
NO.64060589 27/08/2564      
NO.64060590 13/08/2564      
NO.64060591 30/07/2564      
NO.64060592 13/08/2564      
NO.64060593 30/07/2564      
NO.64060594 30/07/2564      
NO.64060595 13/08/2564      
NO.64060596 27/8/2564      
NO.64060597 30/07/2564      
NO.64060598 30/07/2564      
NO.64060599 30/07/2564      
NO.64060600 27/08/2564      
NO.64060601 24/09/2564      
NO.64060602 30/07/2564      
NO.64060603 30/07/2564      
NO.64060604 30/7/2564      
NO.64060605 27/08/2564      
NO.64060606 30/07/2564      
NO.64060607 30/7/2564      
NO.64060608 27/08/2564      
NO.64060609 27/08/2564 เลขที่ 110000687  ไม่มีใบหักประกันผลงาน    
NO.64060610 30/07/2564