รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  21 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64060355 24/9/2564      
NO.64060356 30/7/2564      
NO.64060357 27/8/2564      
NO.64060358 30/07/2564      
NO.64060359 24/9/2564      
NO.64060360 30/07/2564      
NO.64060361 30/7/2564      
NO.64060362 30/07/2564      
NO.64060363 30/07/2564      
NO.64060364 13/8/2564      
NO.64060365 27/8/2564      
NO.64060366 24/09/2564      
NO.64060367 27/08/2564      
NO.64060368   เลขที่ 64PB-004888  หน่วยนับสินค้าใบกำกับภาษีกับใบส่งสินค้าไม่ตรงกันคุณแมวทราบ 29/6/2564    
NO.64060369 30/07/2564      
NO.64060370 27/8/2564      
NO.64060371 13/08/2564      
NO.64060371 27/08/2564 WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR1    
NO.64060372 27/08/2564      
NO.64060373 30/07/2564      
NO.64060374 30/07/2564      
NO.64060375 24/09/2564      
NO.64060376 30/07/2564      
NO.64060377 27/8/2564      
NO.64060378 27/08/2564      
NO.64060379 13/8/2564      
NO.64060380 27/08/2564      
NO.64060381 13/8/2564 เลขที่ 1400604078  ใบกำกับภาษีระบุของแถมไม่ครบ คุณปราโมทย์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/7/2564  
NO.64060382 27/8/2564      
NO.64060383 30/07/2564      
NO.64060384 27/08/2564      
NO.64060385 27/08/2564      
NO.64060386 27/8/2564      
NO.64060387   เลขที่ BI6400037,00038  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้,  ใบกำกับภาษีระบุของแถมไม่ครบ คุณชาคริยา  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/6/2564  
NO.64060388 13/08/2564      
NO.64060389 27/8/2564      
NO.64060390 24/9/2564      
NO.64060391 30/07/2564      
NO.64060392 27/8/2564 เลขที่ 2106IVREN0152 ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบกำกับภาษี คุณภาคภูมิ รับเอกสารกลับไปแก้ไข 22/6/2564  
NO.64060393 30/07/2564      
NO.64060394 30/07/2564      
NO.64060395 30/07/2564      
NO.64060396 27/08/2564      
NO.64060397 30/07/2564      
NO.64060398 27/08/2564 เลขที่ IV6406-0039  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณแพรพรรณ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 6/7/2564  
NO.64060399 30/07/2564      
NO.64060400 27/8/2564      
NO.64060401  21/06/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060402 30/07/2564      
NO.64060403 13/8/2564      
NO.64060404 30/07/2564      
NO.64060404  27/08/2564      
NO.64060405 30/07/2564      
NO.64060406 30/07/2564      
NO.64060407 24/9/2564      
NO.64060408 27/08/2564      
NO.64060409 27/08/2564      
NO.64060410 27/8/2564      
NO.64060411 30/07/2564      
NO.64060412 30/07/2564      
NO.64060413 30/07/2564      
NO.64060414 30/7/2564      
NO.64060415 30/07/2564      
NO.64060416 30/07/2564      
NO.64060417   เลขที่ 6406-0216  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณบวรชัย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/7/2564  
NO.64060418 27/08/2564      
NO.64060419 24/9/2564      
NO.64060420 24/9/2564      
NO.64060421 30/07/2564      
NO.64060422 27/8/2564      
NO.64060423 13/08/2564      
NO.64060424 27/08/2564      
NO.64060425 30/07/2564      
NO.64060426 27/8/2564      
NO.64060427 30/07/2564      
NO.64060428 30/7/2564      
NO.64060429   เลขที่ 640600005  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณวิศกร นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 19/7/64  
NO.64060430 27/08/2564      
NO.64060431 30/7/2564      
NO.64060432 27/8/2564      
NO.64060433 24/09/2564      
NO.64060434 27/8/2564      
NO.64060435 24/09/2564      
NO.64060436 27/08/2564      
NO.64060437 24/09/2564 เลขที่ 6406/166  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 30/6/2564  
NO.64060438 30/07/2564      
NO.64060439 24/9/2564      
NO.64060440 27/8/2564      
NO.64060441 30/07/2564      
NO.64060442 30/07/2564      
NO.64060443 30/07/2564      
NO.64060444 30/07/2564      
NO.64060445 13/08/2564      
NO.64060446 30/07/2564      
NO.64060447 30/7/2564      
NO.64060448 27/8/2564      
NO.64060449 30/07/2564      
NO.64060450   เลขที่ SBL21060036  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารมาวางบิลใหม่ 5/7/2564  
NO.64060451 30/07/2564      
NO.64060452 30/7/2564      
NO.64060453 30/07/2564      
NO.64060454 27/8/2564      
NO.64060455 30/07/2564      
NO.64060456 30/7/2564      
NO.64060457 27/08/2564      
NO.64060458   เลขที่ A2100838  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี คุณวีระพล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/6/2564  
NO.64060459 30/7/2564      
NO.64060460 27/08/2564      
NO.64060461 24/9/2564      
NO.64060462 27/8/2564      
NO.64060463 30/07/2564      
NO.64060464 27/8/2564      
NO.64060465 27/08/2564      
NO.64060465  24/09/2564      
NO.64060466 13/08/2564      
NO.64060467 30/07/2564      
NO.64060468 27/08/2564      
NO.64060469 30/07/2564      
NO.64060470 27/8/2564      
NO.64060471 30/07/2564      
NO.64060472 27/08/2564      
NO.64060473 30/07/2564      
NO.64060474 27/8/2564      
NO.64060475 27/08/2564      
NO.64060476 30/07/2564      
NO.64060477 30/07/2564      
NO.64060478 30/07/2564      
NO.64060479 27/8/2564      
NO.64060480 27/8/2564      
NO.64060481 27/08/2564      
NO.64060482 24/09/2564      
NO.64060483 30/07/2564 เลขที่ INV6406/0041  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า คุณเอกราช นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/6/2564  
NO.64060484 23/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060485 27/8/2564      
NO.64060486 27/8/2564      
NO.64060487 30/07/2564      
NO.64060488 27/08/2564