รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  14 มิถุนายน 2564 - 16 มิถุนายน 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64060203 16/07/2564      
NO.64060204 16/07/2564      
NO.64060205 13/08/2564      
NO.64060206 13/08/2564      
NO.64060207 10/9/2564      
NO.64060208 13/08/2564      
NO.64060209   เลขที่ IV21/06/7351  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณวัชระนำเอกสารกลับไปแก้ไข  
NO.64060210 30/7/2564      
NO.64060211 10/9/2564      
NO.64060212 16/07/2564      
NO.64060213 16/07/2564      
NO.64060214 30/07/2564      
NO.64060215 10/9/2564      
NO.64060216   เลขที่ BI6401267  ระบุหน่วยสินค้าไม่ถูกต้อง คุณสุทัศน์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/6/2564  
NO.64060217 30/7/2564 เลขที่ 6401011  ยกเลิกเนื่องจากมีการคืนสินค้า คุณต้องนำเอกสารไปคืนร้านค้าเอง คุณต้อง (จัดซื้อรับคืนเอกสารติดต่อร้านค้าเอง)  
NO.64060218 13/08/2564      
NO.64060219 13/08/2564      
NO.64060220 16/07/2564      
NO.64060221 13/8/2564      
NO.64060222 10/9/2564      
NO.64060223 16/07/2564      
NO.64060224   เอกสารมีปัญหาติดต่อคุณสุนิสา จัดซื้อ    
NO.64060225 16/07/2564      
NO.64060226 16/07/2564      
NO.64060227 16/7/2564      
NO.64060228 13/08/2564 เลขที่ PB6406-0070  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า รับเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่  21/6/2564   
NO.64060229 30/07/2564      
NO.64060230 16/07/2564 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงิน    
NO.64060231 16/07/2564      
NO.64060232 16/07/2564      
NO.64060233 16/07/2564 เลขที่ 226 ลายเซ็นต์ รปภ.ไม่ครบ คุณสมานแจ้งร้านค้าเอง    
NO.64060234 16/07/2564      
NO.64060235 13/08/2564      
NO.64060236 13/8/2564      
NO.64060237 16/07/2564      
NO.64060238 16/07/2564      
NO.64060239 16/07/2564      
NO.64060240 13/08/2564      
NO.64060241 16/07/2564      
NO.64060242 16/07/2564      
NO.64060243 13/8/2564      
NO.64060244 13/8/2564      
NO.64060245 13/08/2564      
NO.64060246 14/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060247 16/07/2564      
NO.64060248 16/07/2564      
NO.64060249 10/09/2564      
NO.64060250   ยกเลิกกดบัตรผิดบริษัท    
NO.64060251 13/08/2564      
NO.64060252 10/9/2564 เลขที่  111212939 , 111212938  ยกเลิกวางบิลคุณเก๋ บจก.ทีแม็กซ์แจ้ง 17/6/2564 รับเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่  22/6/2564  
NO.64060253 13/8/2564      
NO.64060254 13/8/2564      
NO.64060255 13/08/2564      
NO.64060256 16/07/2564      
NO.64060257   ยกเลิก    
NO.64060258 16/07/2564      
NO.64060259 16/07/2564      
NO.64060260  15/06/2564   สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060261 13/8/2564      
NO.64060262 13/08/2564      
NO.64060263 10/09/2564      
NO.64060264 13/08/2564      
NO.64060265 16/07/2564      
NO.64060266 16/07/2564      
NO.64060267 16/7/2564      
NO.64060268 2/7/2564      
NO.64060269 16/07/2564      
NO.64060270 13/08/2564      
NO.64060271 13/8/2564      
NO.64060272 16/07/2564      
NO.64060273 13/8/2564      
NO.64060274   เลขที่ 371011919  , 371012258  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผุ้ส่งใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้า    
NO.64060275 16/7/2564      
NO.64060276 13/8/2564      
NO.64060277 16/07/2564      
NO.64060278 16/07/2564      
NO.64060279 2/07/2564      
NO.64060280 16/07/2564      
NO.64060281 16/07/2564      
NO.64060282 16/07/2564      
NO.64060283 16/07/2564      
NO.64060284 13/08/2564      
NO.64060285 16/07/2564      
NO.64060286 16/07/2564      
NO.64060287 16/07/2564      
NO.64060288 10/9/2564      
NO.64060289 13/8/2564      
NO.64060290 16/7/2564      
NO.64060291 16/07/2564      
NO.64060292 13/08/2564 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบลดหนี้ คุณอธิพันธ์ รับใบลดหนี้กลับ 30/6/2564  
NO.64060293 13/08/2564      
NO.64060294 16/7/2564 เลขที่ IV6400247  ไม่มีลายเซ็นค์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 22/6/2564  
NO.64060295 10/09/2564      
NO.64060296 16/07/2564      
NO.64060297 16/07/2564      
NO.64060298 13/08/2564 เลขที่ 6406/0313  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า ร้านค้านำเอกสารมาวางบิลเพิ่ม 23/6/2564 นับเครดิตรอบบิลใหม่ เลขที่บัตรวางบิล  NO .64060472  
NO.64060299 13/08/2564      
NO.64060300 13/08/2564      
NO.64060301   เลขที่ 21/004191  ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/6/2564  
NO.64060302 13/8/2564 เลขที่ 004888  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า คุณภาคภูมิ รับเอกสารกลับไปแก้ไขวางบิลใหม่ 21/6/2564   
NO.64060303 13/08/2564      
NO.64060304   เลขที่ 118/5895  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณปุ๊ มาแก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 21/6/2564  
NO.64060305 16/07/2564      
NO.64060306   16/06/2564   สอบถามวันรับเซ็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060307 16/07/2564      
NO.64060308 16/07/2564      
NO.64060309 16/07/2564      
NO.64060310 10/09/2564      
NO.64060311 13/8/2564 เลขที่ 0135,0134,0133,0143  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ คุณกิตตินำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/6/2564  
NO.64060312 13/8/2564      
NO.64060313 16/07/2564      
NO.64060314 13/08/2564      
NO.64060315 13/8/2564      
NO.64060316 16/7/2564      
NO.64060317 16/07/2564      
NO.64060318 13/08/2564      
NO.64060319 2/07/2564      
NO.64060320 13/8/2564      
NO.64060321 13/8/2564      
NO.64060322 16/07/2564      
NO.64060323 10/9/2564      
NO.64060324 10/09/2564      
NO.64060325 16/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060326 16/07/2564      
NO.64060327 13/08/2564 เลขที่ 6405-0153  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า กดบัตรวางบิลเพิ่ม (บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์)    
NO.64060328 16/07/2564      
NO.64060329 16/07/2564      
NO.64060330 13/8/2564      
NO.64060331 10/9/2564      
NO.64060332 30/07/2564      
NO.64060333 13/8/2564      
NO.64060334 16/07/2564      
NO.64060335 16/7/2564      
NO.64060336 16/06/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060337 30/07/2564      
NO.64060338 13/08/2564      
NO.64060339 16/07/2564      
NO.64060340 13/08/2564      
NO.64060341 16/07/2564      
NO.64060342 16/07/2564      
NO.64060343 16/07/2564      
NO.64060344 10/09/2564      
NO.64060345 16/07/2564      
NO.64060346 30/7/2564      
NO.64060347 13/8/2564      
NO.64060348 10/09/2564      
NO.64060349 30/07/2564      
NO.64060350 10/9/2564      
NO.64060351 16/07/2564 เลขที่ 024 ใบรับงานระบุระยะเวลา ปี 2565  คุณนิคม มาแก้เอกสารวางบิลใหม่วันที่ 21/6/2564 เลขที่ 64060373  
NO.64060352 13/08/2564      
NO.64060353 30/07/2564      
NO.64060354 16/07/2564