รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  7 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64060077 16/7/2564 ติดต่อคุณปุ้ย รับใบเสร็จรับเงินคืน     
NO.64060078 16/7/2564      
NO.64060079 16/7/2564      
NO.64060080 13/08/2564      
NO.64060081 13/8/2564      
NO.64060082 30/7/2564      
NO.64060083 13/08/2564      
NO.64060084 16/07/2564      
NO.64060085 13/08/2564      
NO.64060086 16/07/2564      
NO.64060087 30/07/2564      
NO.64060088 13/08/2564      
NO.64060089 16/7/2564      
NO.64060090 16/07/2564      
NO.64060091   7/06/2564   สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060092 10/9/2564      
NO.64060093 13/8/2564      
NO.64060094 13/08/2564 เลขที่ 9020241937  ไม่มีลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องที่สำเนาใบกำกับภาษี คุณศศิมา รับเอกสารแก้ไขวางบิลใหม่ 16/6/2564  
NO.64060094   เลขที่  9020240408 ,9020240311  ไม่มีใบส่งสินค้าต้นฉบับ คุณศศิมา รับเอกสารกลับไปแก้ไข 29/6/2564  
NO.64060095 30/07/2564      
NO.64060096 30/7/2564      
NO.64060097 16/07/2564      
NO.64060098 16/07/2564      
NO.64060099   เลขที่ 642006  ใบกำกับภาษีชำรุด  คุณมานิตย์นำเอกสารกลับไปแก้ไข วางบิลใหม่วันที่  9/6/2564  
NO.64060100 16/7/2564      
NO.64060101 30/07/2564      
NO.64060102 30/07/2564      
NO.64060103 30/7/2564      
NO.64060104 13/08/2564      
NO.64060105   7/06/2564   สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060106  7/06/2564  สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060107   7/06/2564   สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060108  7/06/2564  สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060109   7/06/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060110 16/07/2564 เลขที่ 210052947 คุณสุนิสายกเลิกวางบิล แจ้งกับคุณแพรวเซลส์    
NO.64060111 10/9/2564      
NO.64060112 13/8/2564      
NO.64060113 10/9/2564      
NO.64060114 30/7/2564      
NO.64060115 16/07/2564      
NO.64060116 16/7/2564      
NO.64060117 2/7/2564      
NO.64060118 13/8/2564      
NO.64060119 13/8/2564      
NO.64060120 13/8/2564      
NO.64060121 13/08/2564      
NO.64060122 16/7/2564      
NO.64060123 16/07/2564      
NO.64060124 16/07/2564      
NO.64060125 10/9/2564      
NO.64060126 13/08/2564      
NO.64060127 13/8/2564      
NO.64060128 13/08/2564      
NO.64060129 13/8/2564      
NO.64060130   เลขที่ SV0001/0008081  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวันที่ 21/6/2564   
NO.64060131 16/07/2564      
NO.64060132 30/07/2564 เลขที่ 64-06-002  คุณพิชญา จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิล ติดต่อแจ้งยกเลิกกับร้านค้าเอง 14/6/2564 คุณจริน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/6/2564  
NO.64060133 16/07/2564      
NO.64060134 16/07/2564      
NO.64060135 16/07/2564      
NO.64060136 13/08/2564      
NO.64060137 16/07/2564      
NO.64060138 13/08/2564      
NO.64060139 2/07/2564      
NO.64060140 16/07/2564      
NO.64060141 16/07/2564      
NO.64060142 13/8/2564      
NO.64060143 16/07/2564      
NO.64060144 16/07/2564 เลขที่ 64000520,64000491,64000521 ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี    
NO.64060145 16/07/2564      
NO.64060146 16/07/2564      
NO.64060147 13/8/2564      
NO.64060148 10/09/2564      
NO.64060149 30/07/2564      
NO.64060150 10/09/2564      
NO.64060151 10/9/2564      
NO.64060152 13/8/2564      
NO.64060153 13/8/2564      
NO.64060154 16/7/2564      
NO.64060155 16/07/2564 เลขที่ 2104/009  ไม่มีต้นฉบับใบปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือ  คุณเล็ก นำเอกสารวางบิลใหม่ 5/7/2564  
NO.64060156 16/07/2564      
NO.64060157   8/06/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060158 10/09/2564      
NO.64060159 10/09/2564      
NO.64060160 16/7/2564      
NO.64060161 16/7/2564      
NO.64060162 16/07/2564      
NO.64060163 13/08/2564      
NO.64060164 9/06/2564      
NO.64060165 30/07/2564      
NO.64060166 2/07/2564      
NO.64060167 13/08/2564      
NO.64060168 13/8/2564      
NO.64060169 30/7/2564      
NO.64060170 13/08/2564      
NO.64060171 16/7/2564      
NO.64060172 13/08/2564      
NO.64060173 13/08/2564      
NO.64060174 30/07/2564      
NO.64060175 13/08/2564      
NO.64060176 13/8/2564      
NO.64060177 16/07/2564      
NO.64060178 10/9/2564      
NO.64060179 13/8/2564      
NO.64060180 10/9/2564      
NO.64060181 13/8/2564      
NO.64060182 16/07/2564      
NO.64060183 13/8/2564      
NO.64060184 16/07/2564      
NO.64060185   เลขที่ 1082-3/2564 ,1118-5/2564   ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อยอดไม่ตรงกัน ใบสรุประบุระเวลาไม่ตรงกับใบลงเวลาปฏิบัติงานทางไซร์งานจะแจ้งร้านค้าเอง (คุณน้อง)  เอกสารส่งคืนไซร์งาน คุณน้องรับเรื่อง 17/6/2564  
NO.64060186 10/09/2564      
NO.64060187 10/09/2564      
NO.64060188   เลขที่ IV6403-00067 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้าในใบกำกับภาษี คุณณฐรงค์สินท์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/6/2564  
NO.64060189 30/07/2564      
NO.64060190   เลขที่ 6400002479  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าในใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/6/2564  
NO.64060191 16/07/2564 เลขที่ SB-21-06-0027,0028  ใบกำกับภาษีระบุรายละเอียดปี 2563   คุณอุ้มทราบ 21/6/2564  
NO.64060192 13/8/2564      
NO.64060193 16/7/2564      
NO.64060194 16/07/2564      
NO.64060195   เลขที่ 6406-016,6406-015,6406-017  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า , ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณจินดารัตน์ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 29/6/2564  
NO.64060196 16/07/2564      
NO.64060197 16/07/2564      
NO.64060198 13/08/2564      
NO.64060199 16/7/2564      
NO.64060200 30/07/2564      
NO.64060201 10/09/2564      
NO.64060202 16/07/2564