รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64050551 13/08/2564      
NO.64050552 16/07/2564      
NO.64050553 13/8/2564      
NO.64050554 10/9/2564      
NO.64050555 10/9/2564      
NO.64050556 16/07/2564      
NO.64050557 16/07/2564      
NO.64050558 16/07/2564      
NO.64050559 13/08/2564      
NO.64050560 30/07/2564      
NO.64050561 30/07/2564      
NO.64050562 16/07/2564      
NO.64050563 16/07/2564      
NO.64050564 2/7/2564      
NO.64050565 16/7/2564      
NO.64050566 2/07/2564      
NO.64050567 16/07/2564      
NO.64050568 30/07/2564      
NO.64050569   31/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050570 16/7/2564      
NO.64050571 16/7/2564      
NO.64050572 13/8/2564      
NO.64050573 16/07/2564      
NO.64050574 13/08/2564      
NO.64050575   31/05/2564   สอบถามวันรับเช้ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050576 16/07/2564      
NO.64050577 16/7/2564      
NO.64050578 13/8/2564      
NO.64050579 13/08/2564      
NO.64050580 16/07/2564      
NO.64050581 16/07/2564      
NO.64050582 13/8/2564      
NO.64050583 16/7/2564      
NO.64050584 16/7/2564      
NO.64050585 30/07/2564      
NO.64050586 10/09/2564      
NO.64050587   เลขที่ 0001/64050210,209,211,227 ใบกำกับภาษีที่อยู่ไม่ถูกต้อง ,ใบลดหนี้ต้องออกเดือน 6 คุณอธิโชค นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/6/2564  
NO.64060001 16/7/2564      
NO.64060002 10/9/2564 เลขที่ 111212776  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/6/2564  
NO.64060003 13/8/2564      
NO.64060004 13/08/2564      
NO.64060005 13/08/2564      
NO.64060006 13/8/2564      
NO.64060007 16/07/2564      
NO.64060008 10/09/2564      
NO.64060009 30/7/2564      
NO.64060010 13/08/2564      
NO.64060011   1/06/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254    
NO.64060012 30/7/2564      
NO.64060013   1/06/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64060014 13/08/2564      
NO.64060015 10/09/2564      
NO.64060016 30/7/2564      
NO.64060017   ยกเลิก    
NO.64060018 30/7/2564      
NO.64060019 16/07/2564      
NO.64060020 16/07/2564      
NO.64060021 16/7/2564      
NO.64060022 13/08/2564      
NO.64060023 13/08/2564      
NO.64060024 10/09/2564      
NO.64060025 13/8/2564      
NO.64060026 30/7/2564      
NO.64060027 13/08/2564      
NO.64060028 13/08/2564      
NO.64060029 13/8/2564      
NO.64060030 13/08/2564      
NO.64060031 13/08/2564      
NO.64060032 10/9/2564      
NO.64060033 30/07/2564      
NO.64060034 16/07/2564      
NO.64060035 16/07/2564      
NO.64060036 13/08/2564      
NO.64060037 13/08/2564      
NO.64060038 13/08/2564      
NO.64060039 16/7/2564 เลขที่ IN-GEN/2100065790  ใบกำกับภาษีชื่อและที่อยู่ไม่ถูกต้อง     
NO.64060040 13/08/2564      
NO.64060041   เลขที่ 6401875  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า , ไม่ได้เทียบหน่วยในใบส่งสินค้า คุณออดนำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/6/2564  
NO.64060042 13/8/2564      
NO.64060043 13/08/2564      
NO.64060044 16/07/2564      
NO.64060045 16/07/2564      
NO.64060046 13/08/2564      
NO.64060047 10/9/2564      
NO.64060048 10/09/2564      
NO.64060049 16/07/2564      
NO.64060050 10/09/2564      
NO.64060051 16/07/2564      
NO.64060052 13/08/2564      
NO.64060053 13/8/2564      
NO.64060054 16/07/2564      
NO.64060055 16/07/2564      
NO.64060056 13/08/2564      
NO.64060057 16/07/2564      
NO.64060058 13/8/2564      
NO.64060059 10/09/2564      
NO.64060060 16/07/2564      
NO.64060061 13/08/2564      
NO.64060062 16/07/2564      
NO.64060063 16/07/2564      
NO.64060064 16/07/2564      
NO.64060065 16/07/2564      
NO.64060066 16/07/2564      
NO.64060067 16/07/2564      
NO.64060068   เลขที่ 020664-0001  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า , ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/6/2564  
NO.64060069 30/07/2564      
NO.64060070 10/09/2564      
NO.64060071 13/08/2564      
NO.64060072 13/08/2564      
NO.64060073 13/8/2564      
NO.64060074 30/7/2564      
NO.64060075 16/07/2564      
NO.64060076 16/07/2564