รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  24 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64050408 25/06/2564      
NO.64050409 16/7/2564      
NO.64050410 27/8/2564      
NO.64050411 25/6/2564      
NO.64050412 16/07/2564      
NO.64050413 25/6/2564      
NO.64050414 30/7/2564      
NO.64050415 25/06/2564      
NO.64050416 25/06/2564      
NO.64050417 25/6/2564      
NO.64050418 25/06/2564      
NO.64050419 16/07/2564      
NO.64050420 27/08/2564      
NO.64050421 30/7/2564      
NO.64050422 30/07/2564      
NO.64050423 16/07/2564      
NO.64050424 25/06/2564      
NO.64050425 30/07/2564      
NO.64050426 25/06/2564      
NO.64050427 30/07/2564      
NO.64050428 27/08/2564      
NO.64050429 30/07/2564      
NO.64050430 25/06/2564      
NO.64050431 25/06/2564      
NO.64050432 25/06/2564      
NO.64050433 30/7/2564      
NO.64050434   เลขที่ 472/23595 ใบกำกับภาษีที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ ไม่ถูกต้อง คุณพนิดา นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/6/2564  
NO.64050435 30/07/2564 เลขที่ 027/1322 ใบส่งสินค้าไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า คุณณฐกมล  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/6/2564  
NO.64050436   เลขที่ 21-02828  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาวางบิลใหม่ เลขที่ 64060044  
NO.64050437 16/7/2564      
NO.64050438 25/06/2564 เลขที่ 640500008 , 640500005   ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า ,ขนาดไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้า คุณณฐรงค์สินท์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/6/2564  
NO.64050439 16/07/2564      
NO.64050440 25/06/2564      
NO.64050441 30/7/2564 เลขที่ 64-05-0215 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้    
NO.64050442 25/06/2564 เลขที่ 6405/0089  ใบส่งสินค้าระบุวัน/เดือน/ปี เป็นของปี 2563 คุณเอกสารนำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/6/2564  
NO.64050443 30/7/2564      
NO.64050444 25/06/2564      
NO.64050445 25/06/2564      
NO.64050446 30/07/2564      
NO.64050447 25/06/2564      
NO.64050448 27/08/2564      
NO.64050449 30/07/2564      
NO.64050450 25/06/2564      
NO.64050451 30/07/2564      
NO.64050452 25/6/2564      
NO.64050453  24/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050454  25/06/2564      
NO.64050455 16/7/2564      
NO.64050456   ไม่มีลายเซ็นต์ที่สำเนาบัตรประชาชน รับเอกสารกลับไปแก้ไข 31/5/2564  
NO.64050457 25/06/2564 เลขที่ใบส่งของ วันที่ 9/5/64  ระบุจำนวนเงินไม่ถูกต้อง , ไม่มีสำเนาบัตรประชาชน รับเอกสารกลับไปแก้ไข 31/5/2564  
NO.64050458   24/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย  ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050459   24/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050460 16/07/2564      
NO.64050461   24/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050462   24/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050463 30/7/2564      
NO.64050464 27/08/2564      
NO.64050465 27/8/2564      
NO.64050466 25/06/2564      
NO.64050467 25/06/2564      
NO.64050468 25/06/2564      
NO.64050469 25/06/2564      
NO.64050470 25/06/2564      
NO.64050471 27/8/2564      
NO.64050472 30/7/2564      
NO.64050473 30/7/2564      
NO.64050474 30/07/2564      
NO.64050475 25/06/2564      
NO.64050476 25/06/2564  เลขที่  6404198  ยกเลิกเนื่องจากบิลสลับบริษัท คุณหลิว ทราบ 14/6/2564 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/6/2564  
NO.64050477 30/07/2564      
NO.64050478 25/06/2564      
NO.64050479 25/06/2564      
NO.64050480 25/06/2564      
NO.64050481 27/8/2564 เลขที่ 112210481 ไม่แนบสัญญาเช่า , 112210487  สัญญาระบุระยะเวลาไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/6/2564  
NO.64050482 30/7/2564      
NO.64050483 25/06/2564      
NO.64050484 30/7/2564      
NO.64050485   เลขที่ 6405/0276 ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี    
NO.64050486 30/07/2564      
NO.64050487 30/07/2564      
NO.64050488 25/06/2564      
NO.64050489 25/6/2564      
NO.64050490 25/6/2564      
NO.64050491 30/07/2564      
NO.64050492 25/06/2564      
NO.64050493 25/06/2564      
NO.64050494 27/08/2564      
NO.64050495 30/7/2564      
NO.64050496 30/7/2564      
NO.64050497 27/8/2564      
NO.64050498 30/7/2564      
NO.64050499 30/07/2564      
NO.64050500 30/07/2564      
NO.64050501 30/7/2564      
NO.64050502 30/07/2564      
NO.64050503 25/06/2564      
NO.64050504 16/7/2564      
NO.64050505 30/07/2564      
NO.64050506 30/7/2564      
NO.64050507 27/8/2564      
NO.64050508 25/06/2564      
NO.64050509 16/07/2564      
NO.64050510 30/07/2564      
NO.64050511 27/08/2564      
NO.64050512   ยกเลิก    
NO.64050513 25/06/2564      
NO.64050514 16/7/2564      
NO.64050515 16/07/2564      
NO.64050516 25/06/2564      
NO.64050517 25/6/2564      
NO.64050518 30/07/2564      
NO.64050519 30/07/2564      
NO.64050520 30/07/2564      
NO.64050521 16/07/2564      
NO.64050522 25/06/2564      
NO.64050523 25/06/2564      
NO.64050524 30/7/2564      
NO.64050525 25/6/2564      
NO.64050526 25/06/2564      
NO.64050527 16/7/2564      
NO.64050528 30/07/2564      
NO.64050529 30/7/2564      
NO.64050530 30/7/2564      
NO.64050531 25/06/2564      
NO.64050532 25/06/2564      
NO.64050533 25/06/2564      
NO.64050534 25/06/2564      
NO.64050535   เลขที่ 202105143109 ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/6/2564  
NO.64050536 30/07/2564      
NO.64050537 27/8/2564      
NO.64050538 30/07/2564      
NO.64050539 25/6/2564      
NO.64050540 16/7/2564      
NO.64050541   ยกเลิก    
NO.64050542 30/7/2564 เลขที่ 64-05-0250 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบส่งสินค้า    
NO.64050543 30/7/2564      
NO.64050544 30/7/2564      
NO.64050545 30/07/2564      
NO.64050546 27/8/2564      
NO.64050547 30/07/2564      
NO.64050548 30/07/2564      
NO.64050549 25/06/2564      
NO.64050550 25/06/2564