รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64050272 25/6/2564      
NO.64050273 16/7/2564      
NO.64050274 25/06/2564      
NO.64050275 27/08/2564      
NO.64050276   17/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050277 25/06/2564      
NO.64050278 25/06/2564 เลขที่ 6405006  ไม่มีใบลงเวลา รายการ 19 เที่ยว แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่วันที่ 25/5/2564  
NO.64050279 30/07/2564      
NO.64050280 16/07/2564      
NO.64050281 30/07/2564      
NO.64050282 30/7/2564      
NO.64050282 27/8/2564      
NO.64050283 25/06/2564      
NO.64050284 25/06/2564      
NO.64050285 25/6/2564      
NO.64050286 30/07/2564      
NO.64050287 27/08/2564      
NO.64050288   เลขที่ 002/64  ไม่มีลายเซ็นต์ใบส่งสินค้า , ไม่ได้เขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือในใบส่งสินค้า คุณวิชนก มาเซ็นต์เอกสารวางบิลใหม่วันที่  16/6/2564  
NO.64050289 30/07/2564      
NO.64050290 30/07/2564      
NO.64050291 27/08/2564      
NO.64050292 25/06/2564      
NO.64050293 16/7/2564      
NO.64050294 30/07/2564      
NO.64050295 25/06/2564      
NO.64050296 30/7/2564      
NO.64050297 25/06/2564      
NO.64050298 30/07/2564      
NO.64050299 25/06/2564      
NO.64050300 25/06/2564      
NO.64050301 30/7/2564      
NO.64050302   เลขที่ 002/00144  ยกเลิกเนื่องจากร้านค้าคิดราคาไม่ถูกต้อง    
NO.64050303 16/07/2564      
NO.64050304 30/07/2564      
NO.64050305 30/07/2564      
NO.64050306 25/06/2564      
NO.64050307 25/06/2564      
NO.64050308 30/7/2564      
NO.64050309 30/7/564      
NO.64050310 27/8/2564 เลขที่ 6401847  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณประพันธ์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/6/2564  
NO.64050311 30/7/2564      
NO.64050312 27/8/2564      
NO.64050313 27/08/2564      
NO.64050314 25/06/2564      
NO.64050315   เลขที่ 8121081359 ,1352,1256,8121071142  ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ,ไม่มีใบจดมิเตอร์ รับเอกสารคืน 20/5/2564  
NO.64050316 30/7/2564      
NO.64050317 16/7/2564      
NO.64050318 30/7/2564      
NO.64050319 27/8/2564      
NO.64050320 25/06/2564      
NO.64050321 25/06/2564 เลขที่ 2564/009  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณอารยา แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 15/6/2564  
NO.64050322 25/6/2564      
NO.64050323 25/6/2564      
NO.64050324 16/7/2564      
NO.64050325 25/06/2564      
NO.64050326 30/07/2564      
NO.64050327 30/7/2564      
NO.64050328 26/5/2564      
NO.64050329 25/06/2564      
NO.64050330 25/06/2564      
NO.64050331 30/7/2564      
NO.64050332 25/6/2564      
NO.64050333 25/6/2564      
NO.64050334 25/06/2564      
NO.64050335   18/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050336  18/05/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย  ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050337   18/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050338 25/06/2564      
NO.64050339 27/08/2564      
NO.64050340 16/07/2564      
NO.64050341 30/7/2564      
NO.64050342 30/7/2564      
NO.64050343 16/07/2564      
NO.64050344   ยกเลิก    
NO.64050345 11/06/2564      
NO.64050346 25/06/2564      
NO.64050347 30/07/2564      
NO.64050348 30/07/2564      
NO.64050349  18/05/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050350 25/06/2564      
NO.64050351 30/07/2564      
NO.64050352 25/6/2564      
NO.64050353 27/8/2564      
NO.64050354 27/8/2564      
NO.64050355 27/8/2564      
NO.64050356 30/7/2564      
NO.64050357 16/07/2564      
NO.64050358 25/06/2564      
NO.64050359 11/06/2564      
NO.64050360 16/7/2564      
NO.64050361 30/7/2564      
NO.64050362 30/07/2564      
NO.64050363 25/06/2564      
NO.64050364 16/7/2564      
NO.64050365 30/07/2564 เลขที่ 20210501205 แนบใบสั่งซื้อสินค้าซ้ำ ใบลดหนี้ต้องแก้ไขให้เป็นเดือน 6 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/6/2564  
NO.64050366 30/07/2564      
NO.64050367 25/06/2564      
NO.64050368 16/07/2564      
NO.64050369 25/06/2564      
NO.64050370 25/6/2564      
NO.64050371 30/07/2564      
NO.64050372 30/07/2564      
NO.64050373 30/07/2564      
NO.64050374 27/8/2564      
NO.64050374 30/7/2564      
NO.64050375  19/5/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050376 30/7/2564      
NO.64050377 30/07/2564      
NO.64050378 16/07/2564      
NO.64050379 30/07/2564      
NO.64050380 30/07/2564      
NO.64050381 30/07/2564      
NO.64050382 25/06/2564      
NO.64050383 16/7/2564      
NO.64050384 30/07/2564      
NO.64050385 27/08/2564      
NO.64050386 16/07/2564      
NO.64050387 30/7/2564      
NO.64050388 30/7/2564      
NO.64050389 27/8/2564 PB640509-0045  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/6/2564  
NO.64050390 30/7/2564      
NO.64050391 30/7/2564      
NO.64050392 25/6/2564      
NO.64050393   ยกเลิก    
NO.64050394 25/6/2564      
NO.64050395 30/07/2564      
NO.64050396 30/07/2564 เลขที่ 116210005584  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณชาติชาย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/7/2564  
NO.64050397 25/06/2564      
NO.64050398 30/7/2564      
NO.64050399 25/06/2564      
NO.64050400 25/06/2564      
NO.64050401 11/06/2564      
NO.64050402 25/06/2564      
NO.64050403 25/06/2564      
NO.64050404   ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี,ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่วันที่ 25/5/2564  
NO.64050405 25/06/2564      
NO.64050406 25/06/2564      
NO.64050407 30/7/2564