รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  10 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64050101 11/6/2564      
NO.64050102 16/7/2564      
NO.64050103 11/06/2564      
NO.64050104 11/06/2564      
NO.64050105 11/06/2564      
NO.64050106 11/06/2564      
NO.64050107 25/6/2564      
NO.64050108 11/06/2564      
NO.64050109 13/08/2564      
NO.64050110 13/8/2564      
NO.64050111 16/7/2564      
NO.64050112 11/6/2564      
NO.64050113 11/6/2564      
NO.64050114 25/6/2564      
NO.64050115 11/06/2564      
NO.64050116 16/07/2564      
NO.64050117 25/6/2564      
NO.64050118 16/07/2564      
NO.64050119 25/06/2564      
NO.64050120 16/7/2564      
NO.64050121 13/8/2564      
NO.64050122 11/6/2564      
NO.64050123 11/6/2564      
NO.64050124 11/06/2564      
NO.64050125 13/08/2564      
NO.64050126   ยกเลิก    
NO.64050127 16/07/2564 เลขที่ 6405-0022  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64050128 11/06/2564      
NO.64050129 11/06/2564      
NO.64050130 13/8/2564      
NO.64050131 16/07/2564      
NO.64050132   เลขที่ 543549  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารชุดแก้ไขมาวางบิลใหม่ 6/7/2564  
NO.64050133 11/06/2564      
NO.64050134 16/07/2564      
NO.64050135 25/06/2564      
NO.64050136 25/06/2564      
NO.64050137 16/07/2564      
NO.64050138 11/06/2564      
NO.64050139   เลขที่ 6405040  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64050140 16/7/2564      
NO.64050141 16/7/2564      
NO.64050142 16/7/2564      
NO.64050143   ยกเลิก    
NO.64050144   ยกเลิก    
NO.64050145 11/6/2564      
NO.64050146 16/07/2564      
NO.64050147 16/07/2564      
NO.64050148 11/06/2564      
NO.64050149 16/07/2564      
NO.64050150 16/07/2564      
NO.64050151 16/07/2564      
NO.64050152 25/6/2564      
NO.64050153   10/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050154 11/06/2564      
NO.64050155  10/05/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050156 11/06/2564      
NO.64050157 11/06/2564      
NO.64050158 16/07/2564      
NO.64050159 16/7/2564      
NO.64050160 13/8/2564      
NO.64050161 16/7/2564      
NO.64050162 25/6/2564      
NO.64050163 11/6/2564      
NO.64050164 13/8/2564      
NO.64050165 11/6/2564 เลขที่ 7064040011  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ รับเอกสารคืน 18/5/2564  
NO.64050166 11/6/2564      
NO.64050167 13/08/2564      
NO.64050168 11/06/2564      
NO.64050169 11/06/2564      
NO.64050170 11/06/2564      
NO.64050171 25/6/2564      
NO.64050172 25/6/2564 เลขที่ 6400002287  จำนวนเงินใบกำกับภาษีไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64050173 13/8/2564      
NO.64050174 11/6/2564      
NO.64050175 16/7/2564      
NO.64050176 16/07/2564      
NO.64050177 16/07/2564      
NO.64050178 11/6/2564      
NO.64050179 11/06/2564      
NO.64050180 11/06/2564      
NO.64050181 11/06/2564      
NO.64050182  11/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050183 16/07/2564      
NO.64050184 16/07/2564      
NO.64050185 11/06/2564      
NO.64050186 11/6/2564      
NO.64050187 25/6/2564      
NO.64050188 13/08/2564      
NO.64050189 16/07/2564      
NO.64050190 11/06/2564      
NO.64050191 11/06/2564      
NO.64050192 11/06/2564      
NO.64050193 13/08/2564      
NO.64050194 11/06/2564      
NO.64050195 13/08/2564      
NO.64050196 16/7/2564 เลขที่ 401663885 ,401663985  ไม่มีต้นฉบับใบจ่ายสินค้า  คุณพัฒนา นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/5/2564  
NO.64050197 11/06/2564      
NO.64050198 11/06/2564      
NO.64050199 11/06/2564      
NO.64050200   เลขที่ 640500005  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ รับเอกสารคืน 18/5/2564  
NO.64050201 11/06/2564      
NO.64050202 16/7/2564      
NO.64050203 11/6/2564      
NO.64050204 11/6/2564      
NO.64050205 25/6/2564      
NO.64050206 11/6/2564      
NO.64050207 16/7/2564      
NO.64050208 25/06/2564      
NO.64050209 28/05/2564      
NO.64050210 11/06/2564      
NO.64050211 16/7/2564      
NO.64050212 16/7/2564      
NO.64050213 16/7/2564      
NO.64050214   เลขที่ 6405-0349  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่วันที่ 18/5/2564  
NO.64050215 16/7/2564      
NO.64050216 11/6/2564      
NO.64050217 16/7/2564      
NO.64050218 16/7/2564      
NO.64050219 16/07/2564      
NO.64050220 16/07/2564      
NO.64050221 16/07/2564      
NO.64050222 11/6/2564      
NO.64050223 16/07/2564      
NO.64050224 11/06/2564      
NO.64050225 16/07/2564      
NO.64050226 13/8/2564      
NO.64050227 16/07/2564      
NO.64050228 11/06/2564      
NO.64050229 16/07/2564      
NO.64050230 16/07/2564      
NO.64050231 25/06/2564      
NO.64050232   เลขที่ 543549  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงใบสั่งซื้อสินค้า    
NO.64050233 11/06/2564      
NO.64050234 16/07/2564      
NO.64050235 13/08/2564      
NO.64050236 16/07/2564      
NO.64050237 25/6/2564      
NO.64050238 16/07/2564      
NO.64050239 25/06/2564      
NO.64050240 11/06/2564      
NO.64050241 11/06/2564      
NO.64050242 16/7/2564      
NO.64050243 11/06/2564      
NO.64050244 16/07/2564      
NO.64050245 13/08/2564      
NO.64050246 16/07/2564      
NO.64050247 11/06/2564      
NO.64050248 11/06/2564      
NO.64050249   ยกเลิก    
NO.64050250 13/08/2564      
NO.64050251    เลขที่  6404-001 ไม่มีใบลงเวลาต้นฉบับ,สำเนาบัตรประชาชนต้องเป็นลายเซ็นต์จริง แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่วันที่ 18/5/2564  
NO.64050252 28/05/2564      
NO.64050253 16/07/2564      
NO.64050254 11/06/2564      
NO.64050255 16/07/2564      
NO.64050256 25/06/2564      
NO.64050257 11/06/2564      
NO.64050258 11/06/2564      
NO.64050259 11/06/2564      
NO.64050260 11/6/2564      
NO.64050261 11/06/2564      
NO.64050262 25/06/2564      
NO.64050263 11/06/2564      
NO.64050264 11/06/2564      
NO.64050265 11/06/2564      
NO.64050266   ยกเลิก    
NO.64050267 11/06/2564      
NO.64050268 16/7/2564      
NO.64050269 11/06/2564      
NO.64050270 28/05/2564      
NO.64050271 11/06/2564