รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  4 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64050001 13/8/2564      
NO.64050002 25/06/2564      
NO.64050003 11/06/2564      
NO.64050004 11/06/2564      
NO.64050005 11/06/2564      
NO.64050006 16/07/2564      
NO.64050007 11/06/2564      
NO.64050008 16/07/2564      
NO.64050009 13/8/2564      
NO.64050010 13/08/2564      
NO.64050011 16/07/2564      
NO.64050012 11/06/2564      
NO.64050013 11/06/2564      
NO.64050014 13/08/2564      
NO.64050015 25/06/2564      
NO.64050016 16/07/2564      
NO.64050017   4/05/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050018 16/7/2564      
NO.64050019 13/8/2564      
NO.64050020 16/07/2564      
NO.64050021 11/06/2564      
NO.64050022   เลขที่ NCC640010  ไม่มีต้นฉบับใบส่งมอบงาน เลขที่ NCC-640407-01 รับเอกสารคืน 18/5/2564  
NO.64050023 11/6/2564      
NO.64050024 11/06/2564      
NO.64050025 11/06/2564      
NO.64050026 16/07/2564      
NO.64050027 16/7/2564      
NO.64050028 16/7/2564      
NO.64050029 16/7/2564      
NO.64050030 11/6/2564      
NO.64050031 16/7/2564      
NO.64050032 25/06/2564      
NO.64050033 16/07/2564      
NO.64050034 11/06/2564      
NO.64050035 11/06/2564      
NO.64050036 25/06/2564      
NO.64050037   ยกเลิกบัตรวางบิลเนื่องจาก กดชื่อผิดบริษัท ติดต่อคุณปุ้ยรับบัตรคิววางบิลใหม่    
NO.64050038 16/07/2564      
NO.64050039   เลขที่ 1700031356  ใส่ชื่อสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารแล้วนำไปให้ทางหน่วยงานคุณสุรางคณา เซ็นต์รับสินค้า  รับเอกสารคืน 18/5/2564  
NO.64050040 11/06/2564      
NO.64050041   เลขที่ BI6400029 , BI6400030  หน่วยนับสินค้าในใบกำกับภาษีกับใบส่งสินค้าไม่ตรงกัน คุณชาคริยา นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 14/5/2564  
NO.64050042 16/07/2564      
NO.64050043 11/06/2564      
NO.64050044 11/06/2564      
NO.64050045 16/07/2564      
NO.64050046 11/06/2564      
NO.64050047 16/07/2564      
NO.64050048 16/7/2564      
NO.64050049 13/8/2564      
NO.64050050   ยกเลิกบัตร     
NO.64050051 16/7/2564      
NO.64050052 11/6/2564      
NO.64050053 16/07/2564      
NO.64050054 13/08/2564      
NO.64050055 16/7/2564      
NO.64050056   5/5/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณ ก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64050057 16/7/2564      
NO.64050058 25/6/2564      
NO.64050059 11/6/2564      
NO.64050060 11/6/2564      
NO.64050061 11/6/2564      
NO.64050062 16/7/2564      
NO.64050063 16/07/2564      
NO.64050064 11/06/2564      
NO.64050065 16/07/2564      
NO.64050066 13/08/2564      
NO.64050067 13/08/2564      
NO.64050068 25/06/2564      
NO.64050069 16/07/2564      
NO.64050070 16/07/2564      
NO.64050071 11/06/2564      
NO.64050072 16/07/2564      
NO.64050073 11/6/2564      
NO.64050074   ยกเลิกบัตร เนื่องจากวางบิลที่หน่วยงาน    
NO.64050075 11/6/2564      
NO.64050076 16/7/2564      
NO.64050077 11/6/2564      
NO.64050078 11/6/2564      
NO.64050079 11/6/2564      
NO.64050080   ยกเลิก  เนื่องจากบัตรวางบิลเลขที่นี้ใช้ใบสั่งซื้อเลขที่เดียวกับ บัตรวางบิล 64050079    
NO.64050081 11/6/2564      
NO.64050082 11/6/2564      
NO.64050083 11/6/2564      
NO.64050084 11/6/2564      
NO.64050085 11/6/2564      
NO.64050086 16/7/2564      
NO.64050087 11/06/2564      
NO.64050088 11/06/2564      
NO.64050089 11/06/2564      
NO.64050090 11/6/2564      
NO.64050091 16/7/2564      
NO.64050092 16/7/2564      
NO.64050093 16/7/2564      
NO.64050094 13/8/2564      
NO.64050095 25/6/2564      
NO.64050096 13/8/2564      
NO.64050097 16/07/2564      
NO.64050098 11/06/2564      
NO.64050099 11/6/2564      
NO.64050100 11/6/2564