รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  26 เมษายน  2564 - 28 เมษายน  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64040299 11/6/2564      
NO.64040300 28/5/2564      
NO.64040301 11/06/2564      
NO.64040302   เลขที่ 002/00144  ร้านค้าเรียกเก็บเงินเกินจำนวน    
NO.64040303 25/6/2564      
NO.64040304 28/05/2564      
NO.64040305 28/05/2564      
NO.64040306 28/5/2564      
NO.64040307 28/05/2564      
NO.64040308 25/06/2564      
NO.64040309   เลขที่ 2021-04-01  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี คุณเทพสุรินทร์ นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 10/5/2564  
NO.64040310 28/05/2564      
NO.64040311 28/05/2564      
NO.64040312 28/5/2564      
NO.64040313 28/05/2564      
NO.64040314 25/06/2564      
NO.64040315   26/04/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040316 28/5/2564      
NO.64040317 25/06/2564      
NO.64040318 28/05/2564      
NO.64040319 14/05/2564      
NO.64040320 28/05/2564      
NO.64040321 30/07/2564      
NO.64040322 25/06/2564      
NO.64040323   เลขที่ 2104022  ใบกำกับภาษีมีเครื่องหมายด้านหน้าตัวเลข แก้ไขนำชุดใหม่มาวางบิลวันที่ 10/5/2564  
NO.64040324 25/06/2564      
NO.64040325 30/07/2564      
NO.64040326   เลขที่ CCR6400422 หน้างานแจ้งยกเลิกวางบิล คุณธวัชชัยทราบเรื่อง คุณเอกพงษ์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/5/2564  
NO.64040327   สอบถามวันรับเช็คติดต่อคุณน้ำ ต่อ257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040328 28/5/2564      
NO.64040329 28/5/2564      
NO.64040330 11/6/2564      
NO.64040331 30/07/2564      
NO.64040332   เลขที่ 3050083461 ,3050083462 , 3050083463  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณพลเดช นำเอกสารกลับไปแก้ไขวันที่ 12/5/2564  
NO.64040333 28/05/2564      
NO.64040334 30/7/2564      
NO.64040335 25/6/2564      
NO.64040336 30/7/2564      
NO.64040337 28/5/2564      
NO.64040338 25/6/2564      
NO.64040339 25/6/2564      
NO.64040340 25/6/2564      
NO.64040341 25/06/2564      
NO.64040342 25/06/2564      
NO.64040343 28/5/2564      
NO.64040344 28/5/2564      
NO.64040345 25/6/2564      
NO.64040346 25/6/2564      
NO.64040347 25/06/2564      
NO.64040348 11/06/2564      
NO.64040349 28/05/2564      
NO.64040350 28/05/2564      
NO.64040351 30/07/2564      
NO.64040352 28/05/2564      
NO.64040353 28/05/2564      
NO.64040354 25/06/2564 เลขที่ 6404075  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณสุนทร นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 4/5/2564  
NO.64040355 28/5/2564      
NO.64040356 28/5/2564      
NO.64040357 28/5/2564      
NO.64040358 25/6/2564      
NO.64040359-360 25/06/2564      
NO.64040361 25/06/2564      
NO.64040362 11/06/2564      
NO.64040363 28/05/2564      
NO.64040364 28/5/2564      
NO.64040365 28/05/2564      
NO.64040366 28/05/2564      
NO.64040367 25/06/2564      
NO.64040368 28/5/2564      
NO.64040369 25/06/2564      
NO.64040370 25/06/2564      
NO.64040371 28/05/2564      
NO.64040372 28/05/2564      
NO.64040373 28/05/2564      
NO.64040374 25/6/2564      
NO.64040375 28/05/2564      
NO.64040376 28/05/2564      
NO.64040377 28/5/2564      
NO.64040378 30/7/2564      
NO.64040379 28/5/2564      
NO.64040380   เลขที่ GC6404-00102  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 5/5/2564  
NO.64040381 30/7/2564 เลขที่ 464IN-012255,12256,02493,01371,01171,03442 ให้ระบุเลขที่ใบส่งสินค้าในใบแจ้งหนี้ รับเอกสารคืน 11/5/2564  
NO.64040382 25/6/2564      
NO.64040383 28/5/2564      
NO.64040384 25/6/2564      
NO.64040385 25/6/2564      
NO.64040386 25/6/2564      
NO.64040387 25/6/2564      
NO.64040388 28/05/2564      
NO.64040389 25/06/2564      
NO.64040390 28/05/2564      
NO.64040390 11/06/2564 เลขที่ 021-0520 ,021-0519,021-0518  แจ้งคุณสมถวิลเรื่องกำหนดจ่าย 14/5/2564    
NO.64040391 25/6/2564      
NO.64040392 30/7/2564      
NO.64040393 28/5/2564      
NO.64040394 25/6/2564      
NO.64040395 28/5/2564      
NO.64040396 11/6/2564      
NO.64040397 11/6/2564      
NO.64040398 28/5/2564      
NO.64040399   เลขที่ 6404/002  จำนวนสินค้าในใบส่งสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า , ต้องระบุของแถมในใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 5/5/2564  
NO.64040400 30/07/2564      
NO.64040401 25/06/2564      
NO.64040402 28/05/2564      
NO.64040403 28/05/2564      
NO.64040404 28/05/2564      
NO.64040405 11/06/2564      
NO.64040406 25/6/2564      
NO.64040407 30/07/2564      
NO.64040408 25/06/2564      
NO.64040409 25/06/2564      
NO.64040410 28/05/2564 เลขที่ IS6404200  ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณสุทธิชา นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 12/5/2564  
NO.64040411 28/05/2564      
NO.64040412 25/6/2564      
NO.64040413 30/7/2564      
NO.64040414 28/05/2564      
NO.64040415 25/06/2564      
NO.64040416 28/05/2564      
NO.64040417 25/06/2564      
NO.64040418 25/06/2564      
NO.64040419 28/05/2564      
NO.64040420   เลขที่ 1110401326   ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64040421 25/6/2564      
NO.64040422 28/05/2564      
NO.64040423 28/05/2564      
NO.64040424 28/5/2564      
NO.64040425 25/6/2564      
NO.64040426 28/5/2564      
NO.64040427 25/6/2564      
NO.64040428 25/06/2564      
NO.64040429 28/05/2564      
NO.64040430 28/05/2564      
NO.64040431 30/07/2564      
NO.64040432 25/06/2564      
NO.64040433 25/06/2564      
NO.64040434 28/05/2564      
NO.64040435 25/06/2564      
NO.64040436 28/05/2564      
NO.64040437 30/7/2564      
NO.64040438 30/7/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040439  28/4/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040440 25/6/2564      
NO.64040441 28/5/2564