รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  19 เมษายน  2564 - 21 เมษายน  2564
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
กรณีที่ใบสั่งซื้อสินค้า มีเครดิตไม่เท่ากัน กรุณากดบัตรคิว มากกว่า 1 ใบ
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64040142   ยกเลิกบัตร    
NO.64040143 28/5/2564      
NO.64040144 28/05/2564      
NO.64040145 28/05/2564      
NO.64040146 28/05/2564      
NO.64040147 28/05/2564      
NO.64040148 28/05/2564      
NO.64040149 28/05/2564      
NO.64040150 28/05/2564      
NO.64040151   เลขที่ BI6401382  หน่วยสินค้าใบกำกับภาษีกับใบส่งสินค้าไม่ตรงกัน คุณธีรพล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/4/2564  
NO.64040152 30/7/2564      
NO.64040153 28/05/2564      
NO.64040154 25/06/2564      
NO.64040155 30/7/2564      
NO.64040156 28/5/2564      
NO.64040157 28/05/2564      
NO.64040158   เลขที่ BR6404/0126  ใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อสินค้ายอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 26/4/2564  
NO.64040159 28/05/2564      
NO.64040160 28/05/2564      
NO.64040161 25/06/2564      
NO.64040162 28/05/2564      
NO.64040163 28/05/2564      
NO.64040164 28/05/2564      
NO.64040165 28/05/2564      
NO.64040166 11/6/2564      
NO.64040167 25/06/2564      
NO.64040168 28/05/2564      
NO.64040169 28/05/2564      
NO.64040170   19/04/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040171 19/04/2564      
NO.64040172   19/04/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040173  19/04/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040174 28/05/2564      
NO.64040175 28/05/2564      
NO.64040176 25/06/2564      
NO.64040177 25/06/2564      
NO.64040178 25/06/2564      
NO.64040179 25/06/2564      
NO.64040180 28/05/2564      
NO.64040181 25/06/2564      
NO.64040182 25/06/2564      
NO.64040183 28/05/2564      
NO.64040184 28/05/2564      
NO.64040185 11/06/2564      
NO.64040186 25/6/2564      
NO.64040187 28/05/2564      
NO.64040188 28/05/2564      
NO.64040189 28/05/2564      
NO.64040190   19/04/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64040191   เลขที่ DN6404047 เนื่องจากไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64040192 28/05/2564      
NO.64040193 25/6/2564      
NO.64040194 28/05/2564      
NO.64040195 25/06/2564      
NO.64040196 28/05/2564      
NO.64040197 28/05/2564      
NO.64040198 28/05/2564 เลขที่ BN2021003982  ไม่ได้แนบสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64040199 25/6/2564 เลขที่ BI0000020017,BI0000020018,BI0000020019  ไม่มีลายเซ็นต์คนส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ วันที่ 10/5/2564  
NO.64040200 11/6/2564      
NO.64040201 11/6/2564      
NO.64040202 25/06/2564 เลขที่ 6400001609 , 6400000348  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า รับเอกสารคืน 22/6/2564  
NO.64040203 25/06/2564      
NO.64040204 28/05/2564      
NO.64040205 28/5/2564      
NO.64040206 25/06/2564      
NO.64040207 28/05/2564      
NO.64040208 25/06/2564      
NO.64040209 28/5/2564      
NO.64040210 28/5/2564      
NO.64040211 25/6/2564      
NO.64040212 28/5/2564      
NO.64040213 11/6/2564 เลขที่ 6400589  ใบกำกับภาษีห้ามขีดฆ่าแก้ไข  คุณภูมิพัฒน์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 10/5/2564  
NO.64040214 25/06/2564      
NO.64040215 25/06/2564      
NO.64040216 28/05/2564      
NO.64040217 14/05/2564      
NO.64040218 30/07/2564      
NO.64040219 25/6/2564      
NO.64040220   ยกเลิกบัตร    
NO.64040221 25/6/2564      
NO.64040222 25/6/2564      
NO.64040223 11/06/2564      
NO.64040224 25/6/2564      
NO.64040225 30/7/2564      
NO.64040226 28/05/2564      
NO.64040227 28/05/2564 เลขที่ SK21-019075 , SK21-019252  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า รับเอกสารคืน 18/5/2564  
NO.64040228 28/05/2564      
NO.64040229 28/05/2564      
NO.64040230 30/07/2564      
NO.64040231 30/7/2564      
NO.64040232 14/05/2564      
NO.64040233 14/05/2564      
NO.64040234 25/06/2564      
NO.64040235 28/05/2564      
NO.64040236 28/5/2564      
NO.64040237 14/05/2564      
NO.64040238 28/05/2564      
NO.64040239 25/6/2564 เลขที่ IV6404-00135  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 10/5/2564  
NO.64040240 25/06/2564      
NO.64040241 25/06/2564      
NO.64040242 25/6/2564      
NO.64040243 25/6/2564 เลขที่ BI0014204  ใบลดหนี้ต้องออกเป็นเดือนปัจจุบัน เลขที่ BI0014197  ยอดใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อไม่ตรงกัน คุณเหล็กเพชร นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 27/4/2564  
NO.64040244 25/6/2564 เลขที่ IV64/04359 ,IV64/04373 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ วันที่  11/5/2564  
NO.64040245 25/6/2564      
NO.64040246 25/6/2564      
NO.64040247 25/6/2564      
NO.64040248 28/05/2564      
NO.64040249 25/06/2564      
NO.64040250 25/06/2564      
NO.64040251 25/06/2564      
NO.64040252   ยกเลิกบัตร    
NO.64040253 28/5/2564      
NO.64040254 28/05/2564      
NO.64040255 28/05/2564      
NO.64040256 11/06/2564      
NO.64040257 25/06/2564      
NO.64040258 30/07/2564      
NO.64040259 28/05/2564      
NO.64040260   เลขที่ BI6404-0134  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า คุณบวรชัย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/5/2021  
NO.64040261 25/06/2564      
NO.64040262 28/05/2564      
NO.64040263 11/06/2564      
NO.64040264 25/06/2564      
NO.64040265 30/07/2564      
NO.64040266 30/7/2564      
NO.64040267 25/6/2564      
NO.64040268 25/6/2564      
NO.64040269 28/5/2564      
NO.64040270 25/06/2564      
NO.64040271 28/05/2564      
NO.64040272 11/06/2564      
NO.64040273 28/05/2564      
NO.64040274 28/05/2564      
NO.64040275 11/6/2564      
NO.64040276 25/6/2564      
NO.64040277 25/06/2564      
NO.64040278 30/07/2564      
NO.64040279 25/6/2564      
NO.64040280 14/05/2564      
NO.64040281 28/05/2564      
NO.64040282 28/5/2564      
NO.64040283 25/06/2564      
NO.64040284 28/05/2564      
NO.64040285 30/07/2564      
NO.64040286 25/06/2564      
NO.64040287 11/6/2564      
NO.64040288   เลขที่ IV6404043 ไซร์งานแจ้งยกเลิกเนื่องจากไม่ได้รับบิล รับเอกสารคืน 17/5/2564  
NO.64040289 28/05/2564      
NO.64040290 28/05/2564      
NO.64040291 14/5/2564      
NO.64040292 28/5/2564      
NO.64040293 25/6/2564      
NO.64040294 25/6/2564      
NO.64040295 28/05/2564      
NO.64040296 28/05/2564      
NO.64040297 28/5/2564      
NO.64040298 25/06/2564