แบบฟอร์มใบสมัครงาน
ใบสมัครงานและประวัติบุคคล

คำเตือน ! บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์

คำแนะนำ ( Instructions )ประวัติส่วนตัว ( Personal Data)

โสด / Single
แต่งงาน / Married
หย่า / Divorced
หม่าย / Widowed
แยกกันอยู่ / Separated
บ้านตนเอง / Own House
เช่า/Rented
อื่นๆ / Others
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว Discharged
ศึกษาวิชาทหาร Military Studied
ได้รับการยกเว้นเพราะ Exempted because
ยังไม่ได้เกณฑ์จะเกณฑ์เมื่อ Not Yet

ประวัติครอบครัว ( Family Background ) *

ชื่อ - นามสกุล / Name
อายุ/Age
อาชีพ / Occupation
สถานที่ทำงาน / Place of work
เบอร์โทรศัพท์ / Phone
ชื่อ - นามสกุล / Name
อายุ/Age
อาชีพ / Occupation
สถานที่ทำงาน / Place of work
เบอร์โทรศัพท์ / Phone
ชื่อ - นามสกุล / Name
อายุ/Age
อาชีพ / Occupation
สถานที่ทำงาน / Place of work
เบอร์โทรศัพท์ / Phone
ชื่อ - นามสกุล / Name อายุ / Age เพศ / Sex ความสัมพันธ์ (Relations) อาชีพ / Occupation

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

ชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก / Major
คะแนนเฉลี่ย / G.P.A
ชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก / Major
คะแนนเฉลี่ย / G.P.A
ชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก / Major
คะแนนเฉลี่ย / G.P.A
ชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก / Major
คะแนนเฉลี่ย / G.P.A
ชื่อภาษา
การพูด / Speaking
การอ่าน Reading
การเขียน Writing
ชื่อภาษา
การพูด / Speaking
การอ่าน Reading
การเขียน Writing
ภาษาอื่น ๆ
ได้
ไม่ได้
ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)
ชื่อสถานประกอบการ / Name & Address of Employer ตำแหน่งงานหรือหน้าที่ /Position เริ่มทำงานวันที่ ถึงวันที่ เงินเดือนสุดท้าย / Last Salary
ชื่อ - สกุล (Name)
ความสัมพันธ์ Relation
อาชีพ Occuption
ตำแหน่ง position
โทรศัพท์ Telephone
ชื่อ - สกุล (Name)
ความสัมพันธ์ Relation
อาชีพ Occuption
ตำแหน่ง position
โทรศัพท์ Telephone
1. ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกายโรคเรื้อรัง หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือไม่?
Have you any physical handicaps,chronic diseases, or other disabaties?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
2. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติ หรืองานไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม่ ?
Have you ever been,discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
3. ท่านเคยถูกจับและต้องโทษคดีอาญาหรือไม่ ?
Have you ever been arrested and convicted of come ?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
4. รถยนต์ส่วนตัว Car Owner
มี Yes
ไม่มี No
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว Motorcycle Owner
มี Yes
ไม่มี No
5. ท่านมีใบอนุญาติประเภทใดบ้าง? (อาทิ ใบขับขี่ ใบอนุญาติให้ประกอบอาชีพเฉพาะด้าน)
Do you have any licence ? Please notify.
มี Yes
ไม่มี No
ถ้ามีกรุณาแจ้งรายละเอียด
บัตร
หมายเลข no.
วันหมดอายุ Expired
บัตร
หมายเลข no.
วันหมดอายุ Expired
ไม่มี No
มี โปรดระบุ / Yes Specify

คำถาม / Question

เพราะ *

เอกสารประกอบการสมัครงาน (Necessary Documents)

ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังจากที่ทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าและยินยอมให้ตรวจจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
I cconsent to background check back at my past work and Consent to a criminal record check. Of police.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามประวัติของข้าพเจ้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯพบว่าข้อความตอนใดไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ปลดข้าพเจ้าออกจากงานได้โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ
I certify that false statement dishonest answer to any questions may be grounds for my immediate discharge from emploment with the company
และหากรับข้าพเจ้าทำงานแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้เก็บตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่จำเป็นและที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานราชการร้องขอและจะทำลายภายหลังที่ข้าพเจ้าได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วอย่างน้อย 2 ปี