VANISSA BUILDING BANGKOK

โครงการ: Vanissa Building Bangkok

เจ้าของโครงการ: บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : 1) อาคาร ค.ส.ล 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน – พาณิชย์ – จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ จำนวน 56 คัน
2) อาคาร ค.ส.ล. 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน – พาณิชย์ – สถานศึกษา – จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ จำนวน 213 คัน

พื้นที่ก่อสร้าง : 9,391 ตารางเมตร และ 34,519 ตารางเมตร

เริ่มงานก่อสร้างโครงการ : 14 สิงหาคม 2561

ความคืบหน้าของโครงการ
16%