THE LOFT – SILOM

โครงการ THE LOFT - SILOM

ชื่อโครงการ         : The Loft – Silom
เจ้าของโครงการ   : บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ สีลม จำกัด

ที่ตั้งโครงการ       :  ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ   : อาคาร ค.ส.ล.สูง 37 ชั้น ชั้นลอย 17 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เริ่มการก่อสร้าง     : 8 กุมภาพันธ์ 2561

ความคืบหน้าของโครงการ
79%