รายชื่อผู้ถือหุ้น

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

1
กลุ่มเจริญตรา
81,265,363
26.33
 
1.1
นายวิโรจน์ เจริญตรา
56,545,363
18.32
 
1.2
นางสาวนภัสสร เจริญตรา
12,360,000
4
 
1.3
เด็กชายวีริศ เจริญตรา
12,360,000
4
2
กลุ่มติรกานันท์
20,715,360
6.71
 
2.1
นายสมศักดิ์ ติรกานันท์
10,170,389
3.29
 
2.2
นายยุตินัย ติรกานันท์
7,103,071
2.3
 
2.3
นางฉัตรสมร ติรกานันท์
1,768,400
0.57
 
2.4
นางสาวสุพัตรา ติรกานันท์
1,673,500
0.54
3
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
15,841,700
5.13
4
กลุ่มโชควัฒนา
11,473,413
3.72
 
4.1
นายพีรนาถ โชควัฒนา
6,230,226
2.02
 
4.2
นายพิศณุ โชควัฒนา
103,000
0.03
 
4.3
นางศศิธร โชควัฒนา
58,000
0.02
 
4.4
นายเวทิต  โชควัฒนา
24,333
0.01
 
4.4
นางจำเนียร โชควัฒนา
10,000
0
 
4.4
นายฐิติภูมิ โชควัฒนา
2,000
0
 
4.7
นางสาวสุรัตน์ หินแก้ว
938,000
0.3
 
4.8
คณะบุคคลพีรมณีโดยนายพีรนาถโชควัฒนา
852,755
0.28
 
4.9
บริษัท หลานปู่ จำกัด
2,180,066
0.71
 
4.1
บริษัท พีรธร จำกัด
1,075,033
0.35
5
กลุ่มไตรตรึงษ์ทัศนา
11,381,740
3.69
 
5.1
นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา
10,848,440
3.51
 
5.2
นางสาวอรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา
513,300
0.17
 
5.3
นางสาวอรนุช ไตรตรึงษ์ทัศนา
20,000
0.01
6
นายพิพัฒน์ เศวตวิลาศ
4,650,000
1.51
7
กลุ่มปัญจคุณาธร
4,644,700
1.5
 
7.1
นายณภัทร ปัญจคุณาธร
3,600,000
1.17
 
7.2
นายสมโพธิ ปัญจคุณาธร
500,000
0.16
 
7.3
นายสุริยัณห์ ปัญจคุณาธร
480,000
0.16
 
7.4
นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร
60,000
0.02
 
7.5
นางสาวสลิล ปัญจคุณาธร
4,700
0
8
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
3,563,300
1.15
9
นางสาวชนัดดา สุวรรณงาม
3,300,000
1.07
10
นายเกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์
3,236,734
1.05
 
อื่นๆ

148,604,152

48.14

 
รวม

308,676,462

100


ที่มา:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำกัด
1.2และ1.3เป็นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
** บริษัท มีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จำนวน 3,471,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.25%
** สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีทั้งสิ้น  81,265,363  หุ้น (ข้อ 1) หรือคิดเป็นร้อยละ  26.32