KKP TOWER RENOVATION

โครงการ KKP TOWER RENOVATION

ชื่อโครงการ :KKP Tower Renovation

เจ้าของโครงการ : บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : อโศก
เริ่มการก่อสร้าง : –

ความคืบหน้าของโครงการ
50%