ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 503 ชั้น 1
ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.02-960-1380-9 ต่อ 152 แฟกซ์ 02-960-1394
อีเมล์: wichian@prebuilt.co.th

1.วิศวกรโครงการงานระบบ : 3 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
วางแผน บริหาร ดำเนินงานโครงงานการก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กรพัฒนาบุคลากรในสายงานและปรับปรุงการดำเนินงานประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ. ไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
- มีประสบการณืด้านควบคุมการติดตั้งระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง
2.สถาปนิก : 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน 
คุมงานก่อสร้างอาคาร - ออกแบบงานสถาปัตยกรรม - เคลียร์แบบ ขออนุญาตก่อสร้าง แบบสำหรับก่อสร้าง
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถออกแบบตกแต่งภายในได้ ใช้โปรแกรม 3D
3.โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ : 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
- ตรวจสอบ/ดูแลงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน
- ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการทำงาน
4.ผู้จัดการโครงการ (PM) : 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
- สถานที่ปฎิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา, มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)
- มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างอาคารสูงไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ และการวางระบบงาน และควบคุมและตรวจมอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
5.สโตร์ (ประจำหน่วยงาน) : 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
ทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ควบคุมการรับจ่ายสินค้า และทำเอกสารสรุปการเบิกจ่าย ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงควบคุม ดูแลการซ่อมบำรุง ภายในหน่วยงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ระดับการศึกษา อนุปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านอุปกรณก่อสร้างและมีประสบการณ์ในงานสโตร์ก่อสร้างไม่น้อยกว่า3ปี
- ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel ได้ดี
6.จป. วิชาชีพ : 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน 
ดูแลความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง จัดทำรายงานส่งผู้บริหารและส่วนงานราชการ ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านจป. วิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านก่อสร้างอาคารสูงจะพิจราณาเป็นพิเศษ

7.วิศกรโครงการ : 5 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
จัดทำรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง/บริหาร และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน ISO ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคก่อสร้างใหม่ๆ และการวางระบบงาน และควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- มีความเป็นผู้นำสูง และวิสัยทัศน์ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจา

8.วิศวกรสนาม : 5 ตำแหน่ง
หน้าที่และรายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน
- จัดทำแผนงาน , ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้
- ศึกษาแบบ , วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ
- ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1-5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ