โครงการปัจจุบัน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นในด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพ งบประมาณที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา นอกจากนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่า เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ ตามกรอบของนโยบายบริษัท