สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

                ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้เกือบ 4,100 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.657 บาท/หุ้น เมื่อรวมกับรายได้ ของบริษัทในเครือแล้ว ทำให้มีรายได้ 4,499 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นตามงบรวม 2.279 บาท/หุ้น บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ตอบแทนท่านผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตรา 1.80 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.00 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และส่วนที่เหลืออีก 0.80 บาท จะจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อขออนุมัติ ในปลายเดือนเมษายนนี้
                บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสดในมือ และเงินลงทุนชั่วคราวกว่า 2,000 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินที่แสดงในงบการเงินนั้น มีส่วนที่เป็นเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง (ADVANCE) กว่า 917 ล้านบาท
                สำหรับในปี 2561 นี้ ถึงแม้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต่างประเทศ จะยังแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบรรยากาศทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนเท่าใดนัก  แต่กระผมเชื่อว่า เมื่อพิจารณาจากงานในมือของบริษัทฯ (Backlog) รวมทั้งการขยายตัวของความต้องการปัจจัยพื้นฐานของคนไทยแล้ว บริษัทฯ น่าจะยังสามารถสร้างยอดรายได้และผลตอบแทนให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ดีเช่นเดิม   บริษัทฯเริ่มมีการขยายการลงทุนบ้างแล้ว โดยเริ่มมีการร่วมทุนกับกลุ่มพันธมิตรทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้างแล้ว   โครงการแรกเป็นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม  โครงการที่สองเป็นบริเวณถนนพหลโยธิน รัตนโกสินทร์  และซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเองบริเวณซอยสุขุมวิท 269   โดยหลังจากนี้บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มการลงทุนได้อีก
                สุดท้ายนี้กระผมและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกระผมและฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งกระผมจะนำพาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นตลอดไป

                                                                                                                   

     

                                                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         (นายวิโรจน์  เจริญตรา)
                                                                                                                                                                                     กรรมการผู้จัดการ
                                                                                                                                                                                          26มีนาคม 2561