คณะกรรมการ

นายศิริชัย สมบัติศิริ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายสุเทพ ธาระวาส
กรรมการอิสระ

นายวิโรจน์ เจริญตรา
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รศ.นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
กรรมการ
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายศราวุธ บุษยรัตน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภุมรินทร์
กรรมการอิสระ
นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์
กรรมการและเลขานุการบริษัท