WE LOVE TO SHARE, HAPPINESS IS ALL AROUND.

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมแบ่งปันความสุข พร้อมทั้งสิ่งของและเงินบริจาคสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตระคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา