ทีมผู้บริหาร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นในด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพ งบประมาณที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา นอกจากนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่า เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ ตามกรอบของนโยบายบริษัทฯ

   
    
    คุณวิโรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

             ประวัติการศึกษา (EDUCATION)
            • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
            • Finance for Non-Finance Directors 10/2004 by IOD
            • Director Accreditation Program 13/2004 by IOD

   
    
    คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท

             ประวัติการศึกษา (EDUCATION)
             -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
             -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License)
             -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP  รุ่นที่ 69/2016
             -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAPรุ่นที่ 124/2016
             -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่  20/2015